Образование

Примерни тестове

Тестовете съдържа по 40 задачи по български език, литература и история. Към всеки въпрос има четири алтернативни отговора, като само един от тях е правилен.

Етапи на реализацията на пмс №103 от 31.05.1993

Етапи на реализацията на ПМС № 103 от 31.05.1993 за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина

Държавни висши училища, основни звена и филиали

Списък на държавни висши училища, основни звена и филиали

Програма за конкурсен изпит

Изпитната програма е предназначена за конкурсния изпит по български език, литература и история на България за приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България съгласно чл.4, ал.1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл.3, ал.1 на ПМС 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища в Република България.

ПМС № 103

С това Постановление се определят условията и редът за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава.