Алгоритъм на действията на студенти, постъпили във ВУЗовете в България по ПМС № 103

2017-07-29 11:16:38

1. Пристигане на гарата: смяна на валутата, запознаване с видовете градски транспорт, маршрут, стартов пакет към мобилен оператор.

2. Пристигане до МОН:   контакт за връзка с главен експерт /530, 759/, получаване на удостоверение.

3. Записване във ВУЗ гр. София: адрес на ВУЗа, маршрут, градски транспорт, отдел за чуждестранни студенти, молба, подаване на документи.

4. Откриване на банкова сметка:  17-годишните - дебитна сметка, 18-годишните разплащателна сметка с дебитна карта.

5. ВУЗ - второ посещение:  банкова сметка, заповед от Ректора /от 1ден до 2 седмици /, заверка на уверения

6. Комисия Отдел „Студентски общежития и столове“ /СОС/, записване в общежитие: заповед от ВУЗа, заявление, копии на лични документи, снимка, настанителна заповед.

7. Настаняване в общежитие:   домакин, настанителна заповед, копие на настанителната заповед със запис от домакина "Вярно с оригинала" подпис и печат, ключ, лични документи, пропуск.

8. Превод и легализация на документи за ДАБЧ и МВР /отдел Миграция/:   

            -акт за раждане, 

            -акт за раждане на родител с български произход,

            -акт за брак /всеки случай е индивидуален/,

            -свидетелство за съдимост /за пълнолетни в МВР при регистрация/

           (такси: превод и легализация  за един документ:

            бавно/4дни/ - 30лв.;   бързо /1ден/ - 40лв.;   експрес /4часа/ - 50лв.)

9. Нотариални заверки:  декларация за ДАБЧ от пълнолетни; копие на превода и легализацията на акта за раждане  за МВР

            (такса за един документ - 10лв.)

10. ДАБЧ:   1. превод и легализация и копии на документи, доказващи български произход /списъкът е индивидуален/;

                     2. копие на задграничен паспорт, 1-ва страница;

                     3. удостоверение от МОН;

                     4. копие на удостоверение от МОН;

                     5. заявление /образец/;

                     6. декларация /образец/за пълнолетни с нотариална заверка, за  

  непълнолетни подписва се пред служителите в ДАБЧ

       Резултат:  получаване на: 

  1. Удостоверение за български произход за временно или продължително пребиваване;
  2. Удостоверение за български произход за  постоянно пребиваване;
  3. Удостоверение за български произход да послужи пред Министерство на правосъдието.

11. Регистрация в МВР /отдел Миграция/:

1. акт за раждане с превод и легализация 

2.копие на превода и легализацията на акта за раждането

3. превод и легализация на свидетелството за съдимост /за пълнолетни/, за непълнолетни декларация от двамата родители  от консулски отдел

4. удостоверение за български произход за постоянно пребиваване от ДАБЧ

5. копие на настанителната заповед от домакина с текст "Вярно с оригинала" подпис и печат

6. уверение от ВУЗ

7. квитанция за платена такса

8. копие на задграничен паспорт, 1-ва страница и копие на виза;